Droge Rivierbeddingen - Bron van Water

Projectdoelen

Het verbeteren van de voedselzekerheid en het inkomen van boeren door:

  • Het beschikbaar maken van water voor huishoudelijk gebruik, vee en irrigatie
  • Het vergroten van kennis en vaardigheden met betrekking tot water en landbouw
  • Het vergroten van de landbouwproductie en de verkoop van producten
  • Het beschermen van landbouwgronden tegen erosie

Geplande resultaten

  • 23 betonnen dammen gebouwd in seizoensriviertjes voor opvang van water
  • 690 boeren getraind in watermanagement en nieuwe landbouwmethodes
  • Minstens 115 boeren geholpen nieuwe agrarische activiteiten op te zetten
  • Oeverbeschermingszones gecreëerd en bomen geplant

Locatie


Ukambani
Kenya

Kenya

Fase

Fondswerving
& Uitvoer

Dammen bouwen in droogstaande seizoensriviertjes …

… zodat water wordt vastgehouden in de bedding …

… en bewoners nieuwe mogelijkheden krijgen !

Projectbeschrijving

Ukambani is een regio in oost Kenya. Het is een zogenaamd semi-aride gebied, wat wil zeggen dat het er regelmatig erg droog en warm is. Een groot deel van de inwoners voorziet in hun levensonderhoud door landbouwactiviteiten, maar wordt hierin aanzienlijk gehinderd door steeds vaker optredende droogtes. Door een gebrek aan (irrigatie)water, maar bijvoorbeeld ook kennis van vernieuwde technologie, is de voedselzekerheid en het inkomen van veel mensen laag.
Dammen in seizoensrivieren

Om hier verandering in aan te brengen wil AgriNextLevel in samenwerking met NACODEV, een lokale NGO met veel ervaring in waterretentie projecten, en enkele lokale gemeenschappen, zogenaamde ‘subsurface’ dammen bouwen, om water in seizoensrivieren vast te houden. Tijdens het regenseizoen stroomt er veel water door deze riviertjes heen, maar als de regens voorbij zijn is ook het water weggestroomd.

Door de bouw van dammen, over de volle breedte van de rivier, wordt het water vastgehouden. Het water kan gebruikt worden voor doeleinden als consumptie voor mens en dier maar ook voor kleinschalige irrigatie activiteiten.

Drie gemeenschappen hebben NACODEV gevraagd hen te helpen om meer water in het gebied beschikbaar te maken. Het gaat om inwoners rond de dorpjes Ikombe, Kikaso en Ikalaasa (zie de interactieve kaart). De bouw van de dammen zal grotendeels door de inwoners zelf worden uitgevoerd en zij zelf zullen een groot deel van de materialen bij elkaar brengen.

Zelf ontwikkelen

Door water beschikbaar te maken en training te geven in watermanagement, verbeterde landbouwmethodes en milieubescherming worden de mogelijkheden van de bevolking vergroot om zichzelf verder te ontwikkelen.

Eerdere waterprojecten laten zien dat boeren de kans grijpen en zelf groenten gaan verbouwen om hun voedselzekerheid en inkomen te vergroten. Vaak beginnen ze klein met behulp van een gieter of een emmer. Naarmate ze meer verdienen breiden ze hun tuinbouwbedrijfje uit en zijn ze in staat om zelf bv een dieselpomp aan te schaffen.
Om de bewoners praktisch te trainen worden demo-tuinen met netkassen en druppel irrigatie opgezet.

Natuur

Langs de oevers worden beschermingszones gecreëerd om erosie van landbouwgronden te voorkomen. Hier worden bomen geplant en de natuurlijke vegetatie met rust gelaten. Hier ontstaan kleine groene oases waar allerlei vogels en planten baat bij hebben.

DOE MEE en sponsor ook !

Wilt u dit project ondersteunen? U kunt één of meerdere dammen, of een onderdeel van het benodigde budget sponsoren. Op deze pagina vindt u het benodigde budget voor de bouw van één dam, incl. waterput, trainingen, opzetten agrarische activiteiten, oeverbescherming en operationele kosten van onze lokale partner NACODEV.

Wilt u meer informatie over dit project of een gift overmaken, zie Contact.

* Het benodigd bedrag vormt 70% van de totale kosten per dam. De overige 30% wordt door de gemeenschap zelf bijgedragen in de vorm van materialen (zand, grind en stenen), arbeid en financiele contributies.

Benodigd budget

                                                                      Euro 

Constructie dam:                                       3.350
– Vormen samenwerkinsgroep
– Locatiebepaling dam
– Materialen (cement/staal)
– Vergunningen en onderzoek

Bouw waterput met handpomp:             1.050

Opzetten tuinbouwbedrijfjes:                 1.125
– Training betere landbouwmethoden
– Demo-tuinen en zaden
– Druppel irrigatie en netkassen
– Op-maat training / begeleiding boer

Natuur / oeverbescherming:                      475
– Training waterbeheer
– Training milieubescherming
– Gereedschap (schop, kruiwagen, etc.)
– Bomen                                                      _______

Benodigd bedrag (per dam) * :                6.000

Meer weten?

Partners

Projectleiding: NACODEV

Uitvoer: Lokale gemeenschappen

Voortgang

Maart 2024

Langs de oevers van het seizoensriviertje worden beschermingzones aangelegd om de oevers en landbouwgronden te beschermen tegen erosie. Hiervoor ontvangen de projectdeelnemers verschillende gereedschappen die zij ook op hun boerenbedrijf kunnen gebruiken (foto 1). De beschermde oeverzones worden afgebakend met terrasvormige structuren die afspoeling van grond in de dam moet voorkomen (2).

Februari 2024

Eén van de onderdelen in het trainingsprogramma is praktische training in het verbouwen van groentes. Dit wordt gegeven in een demonstratietuin die de projectdeelnemers zelf aanleggen. Deze bestaat o.a. uit een netkas en een druppelirrigatie systeem.

Januari 2024

De boeren die meedoen in het project krijgen verschillende trainingen op het gebied van waterbeheer, landbouw en milieubescherming (foto 1). Zij bezoeken onder andere verschillende modelboeren (2), nabij dammen die eerder zijn gebouwd, en een landbouwbeurs (3).

November 2023

Inmiddels zijn er drie waterputten gegraven waarop een handpomp is geplaatst. Eén bij Ngomano dam in het Ivutini seizoensriviertje, één bij Iviani dam (zie foto) en één bij Kiambani dam, beide in het Mbakoni-East seizoensriviertje.

Oktober 2023

Half oktober zijn de eerste regens gevallen. Langszaam stromen de dammen vol water, zoals Kiambani dam (foto 1) en Kiaoni Kya Ngai dam In Mbakoni-East (2).

Ook de vierde dam is klaar: Wamwea dam in Ikombe stream, gebouwd door Kimamba Self Help Group (3).

September 2023

De afgelopen maanden hebben twee self-help groepen 3 dammen bebouwd.

Het is nu wachten op de regens zodat ze zich vullen met water.

Augustus 2023

Afgelopen weken is er druk gewerkt aan de nieuwe dammen. Tijdens het eerste werkoverleg werden de taken verdeeld (foto 1). Een landmeter heeft vervolgens de dammen ingemeten (2). Ondertussen konden de projectdeelnemers materialen als stenen en zand aanvoeren vanuit de omgeving (3), waarna de bouw feitelijk kon beginnen (4). Inmiddels is ook de eerste waterput gegraven (5).

Juni 2023

Dankzij Wijkgemeente De Rank in Waddinxveen kunnen er weer 4 nieuwe dammen gebouwd worden. Dit is één van de nieuwe plekken uitgekozen door de projectdeelnemers.